/ Мэдээ мэдээлэл / БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХОЁРДУГААР ХЭЛТЭС 2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН / 2-р хэсэг /

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХОЁРДУГААР ХЭЛТЭС 2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН / 2-р хэсэг /

хувцас формын үзлэг 3 удаа зохион байгуулж дүн мэдээг тухай бүр Улаанбаатар хотын цагдаагийн газарт нийтийн хэв журам хамгаалах газарт тус тус хүргүүлсэн. 2015 оны 02 сарын 15-ны өдөр авто эргүүлийн 5 чиглэлийн 5 автомашинд үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчид хариуцсан нутаг дэвсгэрийн обьект, субьекийн судалгаанд бүртгэл тодотгол хийсэн.

Авто эргүүлийн алба хаагчдын ажлын ачаалал хүндрэл бэрхшээлийг судлах зорилгоор 03 сарын 03,04-ны өдрүүдийн дуудлага мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж харьцуулалт гарган ажилласан.

Мөн ажлын ачаалал дуудлага мэдээллийг судлах зорилгоор 03 сарын 06-ны өдөр автоэргүүлийн 5 автомашинд ахлах байцаагч нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажлын зураг авалт хийж ажилласан.

Бугат-115 чиглэлийн авто эргүүл  5,6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийг хариуцан 10 дугаар хороолол дундуур болон арын далан, 3 дугаар эмнэлэг, сувилахуйн сургууль, Техник технологийн дээд сургууль орчим, Бугат-116 дугаар чиглэл Гурвалжингийн гүүр зах, Хархорин болон Барс-2 зах ,4 дүгээр цахилгаан станц орчим, Бугат-112 дүгээр чиглэл Голден парк хотхон, Ханбүргэдэй дэлгүүр, 20 дугаар сургууль, Хөгжил хотхон,  өдөр шөнийн цагуудад дуудлага мэдээлэлгүй үедээ эргүүл хийж хяналт тавин ажиллаж байна Явган болон авто  эргүүлийн алба хаагчид гэмт хэргийн шинжтэй 37 үйлдлийг халуун мөрөөр нь болон үйлдэл дээр нь дээрэмдэх-2, булаах-1,хулгайлах-7,танхайрах-19,ББМБГУ-6, бусад-2 илрүүлэн таслан зогсоож жижүүрийн албанд шилжүүлсэн байна. 2015 оны эхний 2 сарын байдлаар 3,9,20-р хороонд үйлдэгдсэн хулгайн гэмт хэрэг буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Монгол Улсын “Тамхины  хяналтын тухай” хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа тул хууль бусаар, зохих зөвшөөрөлгүй тамхи худалдан борлуулж буй зөрчлийг бууруулах зорилгоор “Тамхи-зөрчил”, “Тамхины хуулийн хэрэгжилт” “Тамхи-Зөрчил” нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллав.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд: Цагдаагийн ерөнхий газар, Нийслэлийн цагдаагийн газраас дэвшүүлсэн зорилт, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чиглэлээр гаргасан бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэн хугацаатай ирүүлсэн албан бичгийг хугацаанд нь биелэлтийг тооцон гаргаж хэлтэс, тасгийн даргаар хянуулж хүргүүлсэн.

Цагдаагийн шалгах ухаалаг төхөөрөмжийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх чиглэлээр 1 хэлтэст 10 ш  сонгон шалгаруулалтын журмаар худалдан авах өтрөг 36 сая төгрөг шаардагдах төсвийг 2015-01-13 өдөр дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд, хар тамхи мансууруулах бодис хэрэглэсэн эсэхийг богино хугацаанд шүлс шээснээс шинжлэх тест / нэг удаагийн аялга битүүмжлэл бүхий уут саваар хангах төсөвт өртөг 8 сая 360.000 төгрөг, 8-р хороонд аюулгүй орц төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсөв, Дүүргийн засаг даргын А/38 тоот захирамжаар хариуцсан нутаг дэвсгэрт одоо ашиглагдаж буй камерын ашиглалт, ажиллагааг шалгах үнэлэлт дүгнэлт өгөх үзлэг шалгалтын явцад дүүргйин хэмжээнд телехяналтын нэгдсэн төвтэй болох түүний стандарт шаардлага олон улсын туршлага шаардагдах зардлыг зөвлөмжийн хамт хүргүүлсэн.

Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд шаардагдах санамж сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэхэд 654.000 төгрөгийн зардлыг шийдвэрлүүлэхээр санажийн загвар нэхэмжлэлийн хамт дпүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлд хүргүүлсэн.

2015 онд эргүүлд ажиллах 227 аж ахуйн нэгж байгууллагын хуваар жагсаалтыг нийтийн эргүүлд татан оролцуулах засаг даргын захирамжийн төслийн хамт хүргүүлж шийдвэрлүүлээд байна.

Мөн хариуцсан нутаг дэвсгэрт гар дээрээс зөвшөөрөлгүй архи, согтууруулах  ундаа зарж борлуулж байгаа этгээдүүдийг илрүүлэх, зөрчлийг таслан зогсоож арга  хэмжээ авах зорилгоор 7.9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “ШАГ” тусгай арга хэмжээ зохион нийт 8 алба хаагч хамруулан явуулж гар дээрээс согтууруулах ундаа зарсан 2 иргэнийг тогтоон, 2 авто машиныг журамлан саатуулж, 18 шил архи, 8 литр шар айраг  хураан авч ддүргийн орон тооны бус зөвлөлд албан тоотоор хүргэн өгч шийдвэрлэн ажилласан.

Хэлтсийн хариуцсан нутаг дэвсгэрт 2015 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдрөөс 21-ны өдрийг дуустал 3 хонгийн хугацаатай цахим толоомын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд 22.00-01.00 цагийн хооронд хэсгийн байцаагч, олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудын хамт  хуваарийн дагуу ажиллаж цахим тоглоомын үйлчилгээ явуулдаг 26 газрын судалгаа гаргаж удирдамжийн хугацаанд  хэсгийн байцаагч, авто эргүүлийн алба хаагч нарын эргүүл, шалгалтаар зөвшөөрөлгүйгээр, цагийн хуваарь зөрчин  үйл ажиллагаа явуулсан, 1 дүгээр хороо Хос өргөө-2 байранд байрлах, 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Сансар”, “Гать”,  6 дугаар хороо  “Эмпир”, “Херох”, “АСТ” , 7 дугаар хороо  “Java” , 8 дугаар хороо  “Клик зон” цахим тоглоомын газруудын   үйл ажиллагааг түр  зогсоож  хуулийн дагуу   хариуцлага  тооцож зөрчил заагдсан зарим аж ахуйн нэгж байгууллагыг бичлэг хийж баримтжуулан ажил, арга хэмжээний талаар NBS телевизээр урьдчилан сэргийлэх яриа хийж ажилласан.

Сургууль, нийтийн тээврийн буудлын ойр орчинд гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хичээл эхлэх, тарах үед авто эргүүлийг өдөр бүр 07:00-08:00, 12:00-13:00, 17:00-18:30 цагуудад эргүүл, хяналт шалгалтаар ажиллуулж байна.

Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлыг бусад хууль сахиулах болон нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах ажил арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэн  ажилласан. Тухайлбал: Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн Боловсролын хэлтэс, Монголын сурагчийн холбоо, лидер сурагч академитай хамтран 6 сургуулийн 111 эцэг эхийг хамруулан уулзалтыг зохион байгууллаа. 19, 20 дугаар сургуулийн 10 дугаар ангийн ахлах бүлгийн 80 сурагч, 13 дугаар сургуулийн 50 сурагч нийт 202 сурагчийг хамруулан Архины хор уршигын талаар сургалт зохион байгуулав.

Баянгол дүүргийн Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс, мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, хороодын засаг даргын ажлын албатай хамтарч 2015 оны 02 сарын 12-ны өдрөөс 02 сарын 18-ны өдрийн хооронд Монголын уламжлалт сар шинийн баярыг угтаж сургууль цэцэрлэгийн гал тогоонд болон нийтийн хоолны стандартын дагуу тохижуулаагүй, зөвшөөрөлгүй, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон хороолол дунд гэр барьж ууц, өвчүү, мах чанах мөн зөвшөөрөлгүй гар дээрээс болон автомашинтайгаар худалдаа хийж байгаа иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж нийт 79 аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг шалган зөрчил заагдсан 11 байгууллагад зөрчлөө арилгах албан мэдэгдэл өгч ажилласан.

            Дүүргийн хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ихээр үйлдэгдэж байгаа олны анхаарал татсан эрүүгийн хэргүүдийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх, ард иргэдээс анхаарах асуудлын талаар сэрэмжлүүлэн анхааруулах чиглэлээр “Дуулга” студтэй хамтран мэдээлэл, нэвтрүүлэг бэлгэн нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулав.

Хэлтсийн үйл ажиллагааг сурталчлах, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ЦЕГ-ын хэвлэл мэдээлэлийн албатай хамтран “Амрыг эрье” нэвтрүүлэгийг бэлтгэн Монгол телевиз-2 телевизээр нэвтрүүлэг бэлтгэж, иргэд, олон нийтэд сурталчлан ажилласан болно.

“Тамхины хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 2015 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр хүртэл хугацаанд хариуцсан нутаг дэвсгэрт Монгол улсын “Тамхины хяналтын тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, олон нийтэд сурталчилан таниулах чиглэлээр ажиллалаа.

Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд  Оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон гэж зарлагдсан насанд хүрээгүй 16 хүүхдийг эрэн сурвалжилж олж тогтоон эцэг, эх асран хамгаалагчид нь  хүлээлгэн өгч хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн.

Хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр  “School police” эргүүлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй үр дүнтэй зохион байгуулах талаар сургуулийн захирал нийгмийн ажилтан нарт зөвөлгөө, зөвлөмжийг өгч хэсгийн байцаагч, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нараар хяналт тавиулан ажиллаж байна.

НИТХТэргүүлэгчдын даргын баталсан календарчилсан хуваарийн дагуу “School police”  эргүүлийн ажиллах журмын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд хариуцсан нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10 сургуулийн ойр орчинд насанд хүрээгүй хүүхэд гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  2  ээлжээр нийт 92 удаа  216 эцэг, эх асран хамгаалагч нар эргүүлд ажиллаж одоогоор эцэг, эхчүүдээс гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн холбоотой мэдээ, мэдээлэл ирүүлж бүртгэгдээгүй байна.

Сургууль, нийтийн тээврийн буудлын ойр орчинд гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хичээл эхлэх, тарах үед авто эргүүлийг өдөр бүр 07:00-08:00, 12:00-13:00, 17:00-18:30 цагуудад эргүүл, хяналт шалгалтаар ажиллуулж байна.

Дүүргийн Засаг даргын тамгын газраас “Эх орон 36” хөтөлбөрт тусгагдсан “Өсвөрийн сэргийлэгч” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 13 дугаар хорооны хэсгийн байцаагч цагдаагийн ахмад Г.Өнөржаргал ерөнхий боловсролын 13 дугаар сургуулийн “Өсвөрийн эх орончдын бүлгэм”-ийн  50 сурагчдад сургалтын хуваарь, төлөвлөгөөний дагуу “Архи согтууруулах ундаа, утаат тамхины  хор хөнөөл”-ийн тухай, хэсгийн байцаагч цагдаагийн ахмад Д.Мөнхболд 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр 19 дүгээр сургуулийн 10а, 10б ангийн ахлах бүлгийн 72 сурагчдад хар болон утаат тамхины хор уршиг хүний биед хэрхэн нөлөөлдөг тухай 4 дүгээр хорооны хэсгийн байцаагч цагдаагийн ахмад Б.Түвшинбаяр Ган зам 20 дугаар сургуулийн 10 дугаар ангийн ахлах бүлгийн  80 сурагчдад “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн тодорхой заалт, Архины хор уршигын талаар тус тус сургалт зохион байгуулахад 3 сургуулийн 202 багш сурагчид хамрагдсан байна.

Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  дүүргийн Боловсролын хэлтэс, Монголын сурагчийн холбоо, лидер сурагч академитай хамтран 6 сургуулийн  111  эцэг эхийг хамруулан уулзалтыг зохион байгууллаа. 19 дүгээр сургуулийн 10а, 10б ангийн ахлах бүлгийн 72 сурагч,  Ган зам 20 дугаар сургуулийн 10 дугаар ангийн ахлах бүлгийн  80 сурагч,  13 дугаар сургуулийн 50 сурагч нийт 202 сурагчийг хамруулан  Архи, тамхины ны хор уршгийн  талаар сургалт зохион байгуулав.

Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлын хүрээнд Хариуцсан нутаг дэвсгэрт 2015 оны 03 дугаар сарын 12 ны өдөр “Гэнэтийн шалгалт” зохион байгуулан Монгол улсын  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль,  Архидан согтуурахтай тэмцэх  тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хариуцсан нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг баар цэнгээний газарт хяналт шалгалтыг 1 удаа зохион байгуулж нийт  35 аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгаж, Нийслэлийн засаг даргын А/ 548 дугаарын захирамжыг биелүүлээгүй зөрчил гаргасан 5  аж ахуйн нэгжид  холбогдох хууль тогтоомжын дагуу хариуцлага тооцон ажиллаж байна.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгуулагуудад НИТХ Тэргүүлэгчдийн 2009-07-01-ны өдрийн 91-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх, õóóëü çºð÷èãäºõººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ  зорилгоор  “91-р  тогтоол 2015.01.01” “91-р  тогтоол 2015.02.01” “91-р тогтоол 2015.03.01”  нэгдсэн  арга       хэмжээг    зохион  явуулж ,  дараах  ажлуудыг  хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:Согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг баар-36, ресторан-25, кафе-54 хүнсний дэлгүүр -88, Караоке-60, нийт 250 аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаан хяналт,шалгалт хийж 10 зөрчил илрүүлэн хариуцлага тооцон ажилласан.

Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хорооны хэсгийн байцаагч, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан, хэв журмын цагдаа  2015 оны 2 дугаар сарны 05-наас 02 дүгээр сарын 10-ны өдөр 23.00-04.00 цагийн хооронд “Хяналт”, “Шалгалт” , “Баар”, Мөн хариуцсан нутаг дэвсгэрт гар дээрээс зөвшөөрөлгүй архи, согтууруулах  ундаа зарж борлуулж байгаа этгээдүүдийг илрүүлэх, зөрчлийг таслан зогсоож арга  хэмжээ авах зорилгоор 7.9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “ШАГ” тусгай арга хэмжээ, “Сар шинэ” арга хэмжээ, “Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулсан.

           Нэгдсэн арга хэмжээний хугацаанд 10 хорооны хэсгийн байцаагч нар олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудын авто эргүүлийн чиглэлд үүрэг гүйцэтгэж байгаа 252 хэв журмын офицер, 240 хэв журмын цагдаа нийт 510 хүн хүчтэйгээр хариуцсан нутаг дэвсгэрт эргүүлийн   үүрэг гүйцэтгэж  давхардсан тоогоор 142  иргэн,  362 аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж Нийслэлийн Засаг даргын А/548 тоот захирамжтийн дагуу цагийн хуваарь хэтрүүлэн ажилласан 43  аж ахуйн нэгж байгууллагыг 4.840.000 төгрөгөөр, Тамхины хяналтын тухай хууль зөрчсөн 70  иргэнийг 3.455.000 төгрөгийн шийтгэвэрээр,  захиргааны зөрчил заагдсан 868 иргэнийг 4.200.000 төгрөгөөр тус тус торгуулийн арга хэмжээ тооцож ахуй хүрээнд архидан согтууурч танхайрсан 6 иргэнийг шүүхийн захирамжаар 7-30 хоног баривчлуулж ажилласан.   

           2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 8в-1/659 дугаартай тоотын дагуу тус хэлтсийн хариуцсан нутаг дэвсгэрийн 9 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний төвийн хойд автобусны буудал орчим гар дээрээс автомашин ашиглаж согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг зөрчлийг илрүүлэх чиглэлээр “Шаг” тусгай арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллаа.

Тайлангийн хугацаанд Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр нийт 5 арга хэмжээ зохион явуулан тухай хууль зөрчсөн 5 зөрчил илрүүлж 70 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг 14,030,000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч, зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагаас  14 төрлийн 232 шил архи, 284 шил шар айраг хураан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг үнэлэх устгах орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлэн шийдвэрлүүлсэн.

Хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын чиглэлээр: Хэлтсийн гэмт хэрэг захиргааны зөрчилд өртөж хохирсон, гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан, албаны шалгалт хийгдсэн алба хаагчдын болон иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас цагдаагийн алба хаагчтай холбогдуулан гаргасан өргөдөл гомдлын, сахилгын арга хэмжээ авагдсан алба хаагчдын мэдээг дэлгэрэнгүй болон хураангүй байдлаар тус тус сар бүр гаргаж Улаанбаатар хотын цагдаагийн газарт хүргүүлж хэвшсэн.. 

Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангахад тулгамдаж буй асуудал, бэрхшээлийн талаарх санал, шаардлагатай техник хэрэгслийн судалгаа зэргийг бичгээр Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн.      

Цагдаагийн алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хэлтсийн даргын тушаалаар комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчилэн томилж хэлтсийн ДАБХОТБСЗ-ийн хийж ажлын төлөвлөгөөг гарган аюулгүй байдал хангах 7 чиглэлээр хариуцан ажиллах алба хаачдын хуваарь гаргаж хариуцсан чиглэлүүдээр хариуцсан алба хаагчид ажиллаж хэвшсэн. Дохиолол телекамерын системд хэлтсийн шинэ байр ашиглалтанд орох үед холбогдох чиглэлээр санал хүсэлтээ Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар Баянгол дүүргийн тамгийн газарт албан бичгээр хандаад байна.

Хэлтэс, гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, ажлын байр өрөө тасалгаа, архив бичиг хэргийн болон эд мөрийн баримтын өрөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр жижүүр ээлжинд ажиллаж байгаа алба хаагчид болон чиглэл хариуцсан албан хаагч нарт тусгайлан үүрэг чиглэл заавар өгч биелэлтэнд хяналт тавьж зөрчил дутагдалыг тухай бүрт нь арилгуулах арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Ажлын байр, өрөө тасалгаанд урьд өмнө тавигдсан камерийн хяналтын системийн хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах чиглэлээр инженер техникийн ажилтнуудад чиглэл өгч камерийн хяналтын талбайн хүрээг өрөгтгөн нэмэгдүүлэх талаар хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх боломжуудыг судлан ажиллаж байгаа болно. Тасгийн алба хаагчдаас авилгаас ангид байх, авилгад өртөхгүй байх талаар холбогдох хууль тогтоомжын дагуу яриа хийж алба хаагч бүрээр  баталгаа авч байна.

Хэлтсийн нийт бие бүрэлдэхүүнээс Хууль зүйн Сайдын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрийн Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар авах арга хэмжээний тухай  А/248 дугаар тушаал, Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор өгсөн үүрэг ажлын чиглэлийн дагуу 152 алба хаагч бүрээс баталгаа бичгээр гаргуулан авч, авто эргүүлд ажиллаж байгаа   алба хаагч нарт ажлын зааварчилгаа өгч алба хаагч нэг бүр дээр дотоод ажлын хавтас нээн ажиллаж байна.

Байгууллага алба хаагч нартай холбоотой гомдол мэдээллийг хүлээн авах зорилгоор санал хүсэлтийн хайрцгийг байрлуулж, байнга ажиллуулан санал, гомдол алдаа дутагдал, хүнд суртал гаргаж иргэдийг чирэгдүүлж байгаа байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллаж байна.

Байгууллага алба хаагч нартай холбоотой өргөдөл гомдлыг хэлтэс тасгийн дарга нар тогтмол хүлээн авч хэлтсийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, холбогдох шалгалтыг хийж яаралтай шийдвэрлэн хариуг өгч ажилласан. Нийт байгууллага алба хаагчтай холбоотой 11 өргөдөл гомдол ирсэнийг албаны шалгалт хийж бүрэн шийдвэрлэсэн.

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-928 /Албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа гэмтэж бэртсэн, осолд орсон алба хаагчийг бүртгэх, / код-930/ албан үүргээ гүйцэтгэж яваад эрүүл мэнд нь хохирсон болон амь насаа алдсан үед тэтгэвэр, тэтгэмж, олгохыг судлан гэмт хэрэг зөрчилд өртөж хохирсон алба хаагчдын хохирлыг арилгуулах талаар ажилд хяналт тавин, үр дүнг тооцож байх чиглэлээр ажилласан.

Алба хаагчид үүрэг гүйцэтгэх явцдаа гэмт халдлагад өртөх, бэртэж гэмтэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэлтэс, тасгийн дарга нар тогтмол үүрэг чиглэл өгч, энгэрийн камер ашиглаж байхыг анхааруулж ажилласан.  

Хэлтсийн 2015 оны эхний 2 сарын торгуулийн тасалбар шийтгэврийн талаар хэлтсийн даргаас 15 хоног тутам алба хаагчдын нэрсээр тулгалт хийж, энэ тухайгаа сар бүр танилцуулж байх, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-812/-ыг хэрэгжүүлж ажиллах талаар тасгийн даргын үүргийг бичгээр өгсөн. 

Хэлтсийн ерөнхий эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх байдлыг чанаржуулах чиглэлээр хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, үүрэг чиглэл өгсөн.

Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар ашиглахгүй байхад хэлтэс тасгийн дарга нар тогмол хяналт тавин ажиллаж байна.   

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код 125/-ын галын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хэлтсийн жижүүрт байдаг гамшиг, ослын үед ажиллах төлөвлөгөөг нягталж шинэчилсэн. 

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмыг / код 113 / хэрэгжүүлэх, хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, бусад чиг үүргийг гадаад, дотоод орчны нөлөөлөх хүчин зүйлээс үл хамааран үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөл бололцоог хангах, гадаад, дотоод орчны сөрөг хүчин зүйлс нөлөөлөхөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, учруулж болзошгүй хор уршгийг саармагжуулах, төсвийн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт түүнийг зүй бусаар ашиглах, завших , үрэгдүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх , цагдаагийн хэлтсийн барилга байгууламж, хүний нөөц, алба хаагчийн болон байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн  удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч тасгийн дарга, ахлах байцаагч, жижүүрийн шуурхай албаны ахлах байцаагч, алба хаагч нарт  албан зааварчилга хүргүүлж, аюулгүй байдал хангаж ажиллах талаар авто болон явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагч нарт өдөр тутам үүрэг чиглэл өгч  тасгийн дарга , ахлах байцаагч нар тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна.

            Цагдаагийн хэлтсийн байр, өрөө тасалгааны аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд өрөө тасалгааны лац, цоож бэхэлгээг жижүүрийн ахлах офицер, конторын цагдаа, хэлтсийн ерөнхий эргүүлээр тогтмол шалгуулж ажилласан.

 

                          ТАВ:  ШҮҮХ, ПРОКУРОРЫН МЭДЭГДЭЛ, ШААРДЛАГА,

АРГА ХЭМЖЭЭ   АВАХУУЛАХ  АЛБАН БИЧГИЙН ДАГУУ АВСАН

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ  ҮР ДҮН

 

2015 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар тус хэлтэст дүүргийн 2-р прокурорын газраас прокурорын шаардлага аваагүй байна. Арга хэмжээ авахуулах тоот 5 ирсэн бөгөөд 6 зөрчил заагдсан албан тушаалтанаар гаргасан зөрчлийнх нь талаар хичээл заах үүрэг өгч гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн алба хаагчдад сургалт зохион байгуулсан. 2015-02-12 өдөр цагдаагийн нэг хоёрдугаар хэлтсийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн алба хаагчид дүүргийн 2-р прокурорын газартай хамтарсан зөвлөгөөн хийж зөвөлгөөнөөс гарсан 8 шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллах төлөвлөгөө гарган хагас жилээр биелэлт тооцохоор ажиллаж байна. Түдгэлзүүлсэн хэрэгт хэлтсийн дарга биечлэн хяналт тавин ажиллаж байна.

2015 оны эхний 1 дүгээр улиралд тус хэлтсийн хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албаны үйл ажиллагаатай холбоотой прокурорын даалгаварын заалтыг бүрэн хангаагүй, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажилагааны журам зөрчсөн зэрэг үндэслэлээр Прокурорын байгууллагаас 1 хэрэг бүртгэгч, 3 мөрдөн байцаагчид арга хэмжээ тооцуулах албан бичиг нийт 3 удаа ирсэний дагуу тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар албаны шалгалт хийж шалтгаан нөхцлийг тогтоон дүнг цагдаагийн хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж нийт 4 алба хаагчид ажлын үр дүнгээр  сарын үндсэн цалинг 10-20 хувь  хасах арга хэмжээ авсан.

Албан бичигт дурьдагдсан зөрчил дутагдалыг дахин давтан гарахгүй байх бусад алба хаагч нарт сэрэмжлүүлэх эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбөоотой гарч байгаа алдаа дутагдалын шалтгаан өнхцөл урьдчилан сэргийлэх арга замын чиглэлээр тухай бүрт нь тасгийн алба хаагч нарт танилцуулан сургалт, мэдээлэл хийж тухайн төрлийн зөрчлийг дахин давтан  гаргахгүй байхыг анхааруулан баталгаа авч, хариуцсан ахлах байцаагч нарт өдөр тутмын хяналтыг сайжруулах үүрэг чиглэл өгч биелэлт үр дүнг давхар тооцон  ажиллаж байна.

Шинээр томилогдон ажиллаж байгаа мөрдөн байцаагч, эрүүгийн төлөөлөгч нарыг хурдан хугацаанд сургаж дадлагажуулах,  бүртгэгдэх үед сэжигтэн тогтоогдоогүй хэргийн илрүүлэлтийн хувийг  ахиулж, тасгийн хэмжээнд байгаа түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг бууруулах талаар анхаарч ажилласнаар хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд  нэмэлтээр буцаах хэргийн тоо, ЭБШХ зөрчих зөрчлийн тоо буурсан.

Зөрчил заагдсаныг алба хаагч нэг бүрт танилцуулан зөрчлийг арилгах хугацаатай үүрэг  чиглэл, зааварчилга өгч зөрчлийг арилгуулсан.

 

                  ЗУРГАА: ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ИРГЭД БАЙГУУЛЛАГААС 

                ИРҮҮЛСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ,

                              САНАЛ ХҮСЭЛТИЙГ ШИЙДВЭРЛЭЖ БУЙ БАЙДАЛ

Тус хэлтэстэй холбоотой 2015 оны 03 дугаар сард Смарт Сити, Засгийн газрын 11-11 төв, иргэдийг хүлээн авах 1200 дугаарын утсанд 7 өргөдөл, гомдол ирсэн бөгөөд 5 гомдлыг шийдвэрлүүлэж хариуг Улаанбаатар хотын цагдаагийн газарт хүргүүлж, 2 гомдлыг хуулийн хугацаанд шалгаж байна. 

            2015 оны нэгдүгээр улиралд /2015 оны 03 дугаар сарын 25-ны байдлаар/ иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас утсаар буюу бичгээр 6972 дуудлага мэдээлэл хүлээн авсанаас МШУТ-ийн 102-т ирсэн дуудлага мэдээлэлээр 5028 буюу 72,1 хувийг, гэмт хэргийн шинжтэй 1526 буюу нийт дуудлага мэдээллийн 21,8 хувь, захиргааны шинжтэй нь 418 буюу нийт дуудлага мэдээллийн 6 хувийг бүртгэн авч мэдээллийн нэгдсэн санд оруулж ажилласан.

            Гэмт хэргийн шинжтэй 1526 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас 365 материалд эрүүгийн хэрэг үүсгэж 527 материалыг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай хүргүүлж, харъяаллын дагуу 3 материалыг шилжүүлж, 321 материалд захиргааны хариуцлагын тухай хуулиар арга хэмжээ авч, 10 хүнийг баривчлуулж, одоо үлдэгдэл 300 өргөдөл гомдол  ажиллагаанд шалгагдаж байна.

            Иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдол бүрийг тухай бүрт нь нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж шалгасан ба бүртгэлд авалгүй өргөдөл гомдлыг шалгасан талаар зөрчил илрээгүй бөгөөд удирдлагаас тавих хяналтыг сайжруулж  алба хаагч нарын гар дээр 14-өөс дээш хоногоор шалгагдаж байгаа өргөдөл гомдлын жагсаалтыг 7 хоног тутамд гаргаж танилцуулж хугацаанд шийдвэрлэлтийг нь  шахаж ажиллаж хэвшсэн.

            2015 оны 1 дүгээр улиралд иргэд байгууллагаас гаргасан гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 7147 гомдол мэдээлэл, урьд оны үлдэгдэл гомдол, мэдээлэл 65 нийт 7216 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгасан. Нийт 7216 гомдол мэдээлэл хүлээн авсанаас 1573 буюу 21,7 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй, 427 буюу 5,9 хувь захиргааны шинжтэй өргөдөл, 5216 буюу 72,2 хувь дуудлага мэдээлэл эзлэж байна.

            Үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй 1573 гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас 387 буюу 24,6 хувьд /12-д прокурор/ эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн, 903 гомдолд буюу 57,4 хувьд нь эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах санал гаргаж, 16 гомдлыг буюу 1,1 хувийг харъяаллын дагуу шилжүүлж бүх гомдлын 83,02 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн байна. Одоо 267 гомдлын үлдэгдэлтэй байна.

            Нийт шалгаж шийдвэрлэсэн 6949 гомдол мэдээллийн 4864-г буюу 69,9 хувийг 5 хоногт, 2085 гомдол буюу 30 хувийг 5-19 хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн. Үүнээс: Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 270 буюу 69,7 хувийг 5 хоногт, 117 буюу 30,2  хувийг 19 хоногт  эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан байна.

            Нийт 3204 захиргааны зөрчлийг илрүүлж, зөрчил гаргагчид  40.396.000 төгрөгийн торгууль ногдуулсан.

            Торгуулийн тасалбараар 2820 иргэнийг 13.540.000 төгрөгөөр торгосон зөрчлийг авч үзэхэд 2000-5000 төгрөгөөр торгож авсан арга хэмжээ нь гудамж талбай болон ахуйн хүрээнд согтуурсан үедээ танхайрсан, зохих зөвшөөрөлгүйгээр гар дээрээс жижиглэнгээр худалдаа эрхэлсэн зэрэг зөрчлүүд ихээр бүртгэгдсэн харагдаж байна.

Шийтгэврээр 364 иргэн, аж ахуйн нэгж  байгууллагыг 26.856.000 төгрөгөөр торгож, шүүхийн шийтгэвэрээр 20 хүнийг 7-30 хоног баривчлах шийтгэл тус тус ногдуулж, захиргааны хяналтанд байгаа 74 хүнд бүртгэл хяналт тавьж, архины албадан эмчилгээнд 11 хүнийг хамруулж ажилласан байна.

Захиргааны Хариуцлагын Тухай хуулиар, 104 ирэн, аж ахуй нэгжийг 3,476,000 төгрөгөөр, Архидан Согтуурахтай Тэмцэх Тухай хуулиар 188 иргэн, аж ахуй нэгжийг 9,300,000 төгрөгөөр, Тамхины Хяналтын Тухай хуулиар 70 хүнийг 14,030,000 төгрөгөөр, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар 2 иргэнийг 50,000 төгрөгөөр торгосон байна.

 

                      ДОЛОО:  САНХҮҮ НИЙГМИЙН АСУУДЛЫН ТАЛААР АВСАН

                                               АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Монгол Улсын Шилэн дансны тухай хуульд заасан төсөв санхүүтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл бүрийг хуульд заасан хугацаанд хэлтсийн цахим хуудаст байрлуулсан.  Нийслэлийн нутгын захиргааны байгууллагаас олгодог үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл, тухайн зөвшөөрлийг авахад шаардлагатай баримтбичгийн жагсаалт, зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон дуусгавар болох хугацааг цахим хуудсанд байршуулсан.

Улсын болон орон нутгын төсвийн хөрөнгө гадаадын зээл тусламж хандиваар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын ажлын хэрэгжилтийн явцын талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байршуулан Байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн; төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь, байгууллагын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, ажлын байрны сул орон тоо, Алба хаагчийн ёс зүйн дүрэмийг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тогтмол тогтмол шинэчлэж хэвшсэн.

Байгууплагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаарх сэтгэл ханамжийн судалгааг алба хаагчдаас жил бүр авч, дүнг ил тод танилцуулан түүний мөрөөр арга хэмжээ зохиож байна.

 

Тухайн жилийн төсвийг 01 дүгээр сарын 10 дотор, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэлийг 4 дүгээр сарын 01 дотор, дараа жилийн төслийн төслийг 8 дугаар сарын 15 дотор оруулсан.  

Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлсэн.

                                                      НАЙМ: БУСАД АЖЛЫН ТАЛААР

Алба хаагчдын амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор БГД-ийн 2 хороонд байрлах Төмөр замын дээд сургуулийн спорт заалыг Долоо хоног бүрийн Пүрэв гаригт 17.00-19.00 цагийн хооронд ашиглаж байх гэрээний дагуу алба хаагчдыг спортоор хичээллүүлж бие бялдар, бэлтгэлжилтийн түвшинг хөгжүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна.

            2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр хэлтсийн нийт бие бүрэлдэхүүнд “Хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой хэргийг шалгахад анхаарах асуулдал, Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл бодис хэрэглэгчдэд этгээдийн бие махбодид илрэх ерөнхий шинж,хэрэглэсэн этгээдийг шалгах үед анхаарах зүйлс” сэдэвт албаны сургалтыг мөрдөн байцаагч цагдаагийн хошууч Эрдэнэдалайгаар оруулсан.

2015 оны 03 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 17-19 цагт  Баянгол их дэлгүүрийн 4 давхарт биллярдын аварга шалгаруулах тэмцээнийг амжилттай зохион явуулж, нийт 8 баг тамирчид оролцсоноос хэв журмын цагдаа цагдаагийн дэд ахлагч Батсанаа 1-р байр, хэв журмын офицер цагдаагийн ахмад Б.Ганхүү 2-р байр, хэв журмын мэдээлэл хүлээн авагч, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Батбаяр 3-р байранд тус тус шалгарсан.

Мөн 2015 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр СБДүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтсээс зохион явуулсан боулингийн тэмцээнд эмэгтэй 6 алба хаагч амжилттай оролцсон.

Монгол Цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулан Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас зохион явуулсан “Албаараа гоёсон бүсгүй” уралдаант цэнгээнт хөтөлбөрт тус хэлтсийн мөрдөн байцаагч цагдаагийн ахмад Д.Оюунчимэг ажилттай оролцож ухааны цараатай бүсгүйгээр шалгарсан.

Хэлтсийн хэв журмын цагдаа цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Лхагвадорж гэртээ угаартаж нас барсан тул оршуулгын зардал, хандив тусламж зохион байгуулж 36 сарын тэтгэмж Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар дээд шатны байгууллагад уламжилж шийдвэрлүүлэн тусламж үзүүлсэн.

“Тус хэлтсийн эмэгтэй”-чүүдийн зөвлөлөөс санаачлан оройн ээлжинд үүрэг гүйцэтгэж байгаа нийт 80 алба хаагчид халуун арц хүргэж өгөн Дүүргийн засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан Албадан эмчилгээ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд ажилласан 1,2-р хэлтсийн нийт 40 алба хаагчдад халуун чацаргана хоол хүргэж өгөх ажлыг санаачлан зохион байгуулсан.

 Хэлтсийн чөлөөнд гарсан ахмадуудыг 2015-02-20 өдөр Баянгол дүүргийн 1 хорооны нутагт байрлах “Ган-Зам” ресторонд хүлээн авалт зохион байгуулж гарын бэлэг 49 ахмад настанд гардуулан хүндэтгэл үзүүлэв.

2015 оны эхний улиралд алба хаагчдын эрүүл мэндийн чийрэгжилтийг сайжруулахаар Баянгол дүүргийн 6 хороонд байрлах  “Хавай” фитнесс клубтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж хэлтсийн нийт алба хаагчдыг хөнгөллөлтэй үнээр 50% хямдруулж хамруулан хичээллүүж байна.

Гэр орон сууц, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын хоёрдугаар шатны хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр алба хаагчдын дунд судалгаа явуулан хэлэлцүүлж шалгарсан 6 алба хаагчийг хэлтсийн даргын 04 дүгээр зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн Улаанбаатар хотын цагдаагийн газарт гэр орон сууцаар хангуулах саналын хамт хүргүүлэн ажиллаж байна.

 

 

 

ТАЙЛАН БИЧСЭН: ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТАСГИЙН ДАРГА,

   ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                      С.АЛТАНСЭЛЭМ

 

 

ХЯНАСАН: ДЭД БӨГӨӨД ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ

                    ТЭМЦЭХ ТАСГИЙН ДАРГА,

                    ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА                                С.БАТЗАЯА

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

okeugej:
37.229.196.210
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Online</a> byg.nyjt.bayangol-2.police.gov.mn.fbn.lt http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
2020-04-06 21:18:55
naamina:
37.229.196.210
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxil[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin No Prescription</a> kff.aeeb.bayangol-2.police.gov.mn.uzd.jx http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
2020-04-06 21:49:10
<p><a href="https://datinghome.page.link/spider"><img src="https://i.ibb.co/rH6Ky7F/best-hookup-sites-fs.jpg"></a></p>?h=ecb09e6e9d82be3786fb5ae4519da:
185.51.92.103
<p><a href="https://datinghome.page.link/spider"><img src="https://i.ibb.co/rH6Ky7F/best-hookup-sites-fs.jpg"></a></p>?h=ecb09e6e9d82be3786fb5ae4519da83d&
2020-12-20 09:44:56
EatEJ:
213.139.229.5
Medicament information leaflet. Effects of Drug Abuse. <a href="https://viagra4u.top">where can i get viagra without prescription</a> in US. Actual what you want to know about medicines. Read information now. [url=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Drug%20information.%20Drug%20Class.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Ebuying%20viagra%20without%20insurance%3C%2Fa%3E%20in%20USA.%20Actual%20about%20pills.%20Read%20now.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Faito.org%2Fwiki%2Findex.php%2FTalk%3AAdnan_sami_song_mp3_download_pagalworld%23Some_information_about_meds.%3ESome%20information%20about%20meds.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F97%3EEverything%20about%20meds.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fafootincoldwater.com%2Fphpafic%2Fviewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D752%3EBest%20information%20about%20meds.%3C%2Fa%3E%20%202f6fcf1%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%20%3E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%3C%20%2F%20a%20%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.%20%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%2C%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%90%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9.%20%3C%D0%B0%20href%3Dhttps%3A%2F%2Faito.org%2Fwiki%2Findex.php%2FTalk%3AAdnan_sami_song_mp3_download_pagalworld%23Some_information_about_meds.%3E%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%20%2F%20ar%20%2F%2097%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fafootincoldwater.com%20%2F%20phpafic%20%2F%20viewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D752%3E%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%202f6fcf1]Some about drugs.[/url] [url=https://amp.cn.vaskar.co.in/translate/1?to=en&from=zh&source=Drug%20information%20leaflet.%20Effects%20of%20Drug%20Abuse.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Ecan%20i%20purchase%20generic%20viagra%20without%20rx%3C%2Fa%3E%20in%20US.%20Actual%20about%20medication.%20Read%20information%20here.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F122%3EBest%20trends%20of%20medicine.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falj.mg%2Fprodotto%2Fravintsara-del-madagascar-20ml%2F%23comment-51878%3ESome%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicament.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F50%3ESome%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20pills.%3C%2Fa%3E%20%20dad3bf5%20&result=Drug%20information%20leaflet.%20Effects%20of%20Drug%20Abuse.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Ecan%20i%20purchase%20generic%20viagra%20without%20rx%3C%2Fa%3E%20in%20the%20US.%20Actual%20about%20medication.%20Read%20the%20information%20here.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.%20net%2Fm%2Far%2F122%3Ethe%20Best%20trends%20of%20medicine.%3C%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falj.%20mg%2Fprodotto%2Fravintsara-del-madagascar-20ml%2F%23comment-51878%3ESome%20of%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicament.%3C%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.%20net%2Fm%2Far%2F50%3ESome%20of%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20pills.%3C%2F%20a%3E%20dad3bf5]All about medicament.[/url] [url=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Drug%20information.%20What%20side%20effects%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Ehow%20to%20buy%20cheap%20viagra%20prices%3C%2Fa%3E%20in%20US.%20All%20trends%20of%20meds.%20Get%20here.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fafootincoldwater.com%2Fphpafic%2Fviewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D1602%3EBest%20information%20about%20medicines.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fafootincoldwater.com%2Fphpafic%2Fviewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D1189%3EActual%20about%20meds.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fabclass.ru%2Fmaterials%2F293%2F%3EEverything%20about%20drugs.%3C%2Fa%3E%20%20c6_4869%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%20%3E%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%8E%20%D0%92%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%3C%20%2F%20a%20%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2.%20%D0%98%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B0.%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fafootincoldwater.com%20%2F%20phpafic%20%2F%20viewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D1602%3E%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fafootincoldwater.com%20%2F%20phpafic%20%2F%20viewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D1189%3E%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fabclass.ru%2Fmaterials%20%2F%20293%20%2F%20%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20c6_4869]All about drug.[/url] 31c13_a
2021-01-09 15:36:23
DavidIao:
45.129.79.108
Pills information for patients. What side effects can this medication cause? <a href="https://celebrex4u.top">celebrex get</a> in US Some trends of drugs. Read now. http://anatili.kazgazeta.kz/news/8066 Everything information about pills. https://akarui-mirai.blog.ss-blog.jp/DAIHATSU-WAKE-TD1-04?comment_success=2021-01-10T00:13:22&time=1610205202 Actual news about pills. https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Meds%20information%20leaflet.%20Short-Term%20Effects.%20%0D%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fzyprexa4u.top%22%3Ewhere%20buy%20zyprexa%3C%2Fa%3E%20in%20the%20USA%20%0D%0AAll%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20meds.%20Get%20here.%20%0D%0A%20%0D%0Ahttp%3A%2F%2Falim.mn%2Farticle%2F80%20All%20information%20about%20medicine.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2FUSS-Forrestal-CVA-59-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A22%26time%3D1610205202%20Actual%20information%20about%20meds.%20http%3A%2F%2Falim.mn%2Farticle%2F452%20Everything%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicament.%20%2074f703c%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC.%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fzyprexa4u.top%22%20%3E%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20zyprexa%3C%20%2F%20a%20%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%98%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B0.%20http%3A%2F%2Falim.mn%2Farticle%2F80%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2FUSS-Forrestal-CVA-59-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A22%26time%3D1610205202%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20http%3A%2F%2Falim.mn%2Farticle%2F452%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20medicament.%2074f703c Everything about medication. c9447dc
2021-01-09 16:47:30
CfsLL:
213.139.229.5
Drug information sheet. Drug Class. <a href="https://viagra4u.top">how can i get generic viagra for sale</a> in the USA. Best trends of medication. Read information here. [url=http://afootincoldwater.com/phpafic/viewtopic.php?f=6&t=1600]Some what you want to know about medicines.[/url] [url=http://blackpink.name/sidney-jumat/#comment-17060]Some news about drug.[/url] [url=https://es.vaskar.co.in/translate/1?to=en&from=es&source=Drugs%20information.%20What%20side%20effects%20can%20this%20medication%20cause%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Ewhere%20buy%20viagra%20price%3C%2Fa%3E%20in%20USA.%20Best%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicines.%20Get%20here.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fbrightgazette.com%2Fthe-plastic-polluters-won-2019-and-were-running-out-of-time-to-stop-themthe-plastic-polluters-won-2019-and-were-running-out-of-time-to-stop-them%2F%23comment-18315%3EActual%20about%20drugs.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fcn.vaskar.co.in%2Ftranslate%2F1%3Fto%3Den%26from%3Dzh%26source%3DMedication%2520prescribing%2520information.%2520Drug%2520Class.%2520%253Ca%2520href%253D%2522https%253A%252F%252Fprednisone4u.top%2522%253Ehow%2520to%2520get%2520generic%2520prednisone%2520tablets%253C%252Fa%253E%2520in%2520the%2520USA.%2520Best%2520trends%2520of%2520meds.%2520Read%2520information%2520now.%2520%250D%250A%253Ca%2520href%253Dhttps%253A%252F%252Falmohaimeed.net%252Fm%252Far%252F99%253EActual%2520about%2520drug.%253C%252Fa%253E%2520%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fblog.qooza.hk%252FOneDay2AM2PM%253Feid%253D25328735%253EActual%2520trends%2520of%2520medicine.%253C%252Fa%253E%2520%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fbrighthomeres.com%252Fproperty-single%252F3702%253FClinic-for-rent-5th-sett-%2525D8%2525B9%2525D9%25258A%2525D8%2525A7%2525D8%2525AF%2525D8%2525A9-%2525D8%2525AC%2525D8%2525AF%2525D9%25258A%2525D8%2525AF%2525D8%2525A9-%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D8%2525A5%2525D9%25258A%2525D8%2525AC%2525D8%2525A7%2525D8%2525B1-%2525D8%2525A8%2525D8%2525AC%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D8%2525B1-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525B3%2525D8%2525AA%2525D8%2525B4%2525D9%252581%2525D9%25258A-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525AC%2525D9%252588%2525D9%25258A%253EBest%2520about%2520medicines.%253C%252Fa%253E%2520%252055fd74f%2520%26result%3DMedication%2520prescribing%2520information.%2520Drug%2520Class.%2520%253Ca%2520href%253D%2522https%253A%252F%252Fprednisone4u.top%2522%253Ehow%2520to%2520get%2520generic%2520in%2520some%2520people%2520tablets%253C%252Fa%253E%2520in%2520the%2520USA.%2520The%2520Best%2520trends%2520of%2520the%2520meds.%2520Read%2520the%2520information%2520now.%2520%253Ca%2520href%253Dhttps%253A%252F%252Falmohaimeed.%2520net%252Fm%252Far%252F99%253EActual%2520about%2520drug.%253C%252F%2520a%253E%2520%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fblog.%2520qooza.%2520hk%252FOneDay2AM2PM%253F%2520eid%253D25328735%253EActual%2520trends%2520of%2520medicine.%253C%252F%2520a%253E%2520%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fbrighthomeres.%2520com%252Fproperty-single%252F3702%253F%2520Clinic-for-rent-5th-sett-%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%258A%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%2525%2520D8%25D8%25B4%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%258A%253EBest%2520about%2520the%2520medicines.%253C%252F%2520a%253E%252055fd74f%3ESome%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20meds.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fbankaportal.com%2Fmevsim-degisikligi-hastaliklarindan-korunma-yollari-nelerdir%2F%23comment-17391%3EBest%20information%20about%20medicament.%3C%2Fa%3E%20%20ce9220e%20&result=Drugs%20information.%20What%20side%20effects%20can%20this%20medication%20cause%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Ewhere%20buy%20viagra%20price%3C%2Fa%3E%20in%20the%20USA.%20Best%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20the%20medicines.%20Get%20here.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fbrightgazette.com%2Fthe-plastic-polluters-won-2019-and-were-running-out-of-time-to-stop-themthe-plastic-polluters-won-2019-and-were-running-out-of-time-to-stop-them%2F%23comment-18315%3ECurrent%20about%20drugs.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fcn.vaskar.co.in%2Ftranslate%2F1%3Fto%3Den%26from%3Dzh%26source%3DMedication%20prescribing%20information.%20Drug%20Class.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%3Ehow%20to%20get%20generic%20prednisone%20tablets%3C%2Fa%3E%20in%20the%20USA.%20Best%20trends%20of%20meds.%20Read%20information%20now.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F99%3EActual%20about%20drug.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fblog.qooza.hk%2FOneDay2AM2PM%3Feid%3D25328735%3EActual%20trends%20of%20medicine.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fbrighthomeres.com%2Fproperty-single%2F3702%3FClinic-for-rent-5th-sett-%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%258A%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%258A%3EBest%20about%20medicines.%3C%2Fa%3E%20%2055fd74f%20%26result%3DMedication%20prescribing%20information.%20Drug%20Class.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%3Ehow%20to%20get%20generic%20in%20some%20people%20tablets%3C%2Fa%3E%20in%20the%20USA.%20The%20Best%20trends%20of%20the%20meds.%20Read%20the%20information%20now.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.%20net%2Fm%2Far%2F99%3EActual%20about%20drug.%3C%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fblog.%20qooza.%20hk%2FOneDay2AM2PM%3F%20eid%3D25328735%3EActual%20trends%20of%20medicine.%3C%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fbrighthomeres.%20com%2Fproperty-single%2F3702%3F%20Clinic-for-rent-5th-sett-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%25%20D8%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%3EBest%20about%20the%20medicines.%3C%2F%20a%3E%2055fd74f%3ESome%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20meds.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fbankaportal.com%2Fmevsim-degisikligi-hastaliklarindan-korunma-yollari-nelerdir%2F%23comment-17391%3EBest%20information%20about%20medicament.%3C%2Fa%3E%20ce9220e]Everything what you want to know about pills.[/url] af87669
2021-01-09 23:06:25
Flora:
98.190.102.62
һello!,I rеally liкe yoᥙr writing very mᥙch! share we bbe in contact moree approximately ʏour article on AOL? Ι reqwuire a specialist оn thіs house tο ssolve my problem. Maybe tһat's yߋu! Havіng a lօok ahead to peer yoᥙ. Can You my pagee daftar togel online
2021-01-31 19:34:57
antibiotic zithromax:
92.204.174.134
zithromax treatment [url=https://zithromaxes.com/]buying zithromax online[/url] azomycin wikipedia
2021-02-23 19:06:39
TodQL:
45.153.226.4
Medicines information for patients. Long-Term Effects. <a href="https://lyricafor.top">where to buy cheap pregabalin without insurance</a> in US Everything trends of pills. Read here.
2021-04-29 20:02:57
Janicecaf:
45.153.226.4
viagra vs cialis reddit <a href="https://mycialistabs.com/">cialis 10mg</a> cialis free 30 day trial
2021-04-30 14:08:30
TiffanyWek:
45.153.226.4
sildenafil vs cialis <a href="https://toptadalafiltabs.com/">generic cialis cost</a> cialis prices
2021-05-02 08:24:20
Stellafar:
45.153.226.4
things to write a persuasive essay about <a href="https://topessaywriterfas.com/">essay writer online</a> how to write a song analysis essay
2021-05-04 13:10:04
Rebeccaplels:
45.146.231.204
college application essay write service for me <a href="http://writemyessayslfd.com/">paid to write essays</a> the+best+essay+writing+service
2021-05-06 09:29:59
Francesbrush:
212.60.7.170
buy generic 100mg viagra online <a href="https://mrviagrashop.com">viagra generico</a> viagra pill
2021-05-07 01:11:26
Martinacib:
45.149.129.163
order viagra <a href="https://mysildenafilkr.com/">sildenafil 100mg price</a> sildenafil 100mg tablets
2021-05-07 14:57:36
Kathrynherse:
5.8.51.134
cialis for bph <a href="http://tadalafilled.com/">taking cialis</a> cialis lilly
2021-05-11 17:43:01
AkuFQ:
45.153.226.4
registered nurse resume <a href="http://coverletterforresumetop.com/">best linkedin profile writing service</a> new grad rn resume
2021-05-11 20:35:45
OreQA:
45.146.231.204
cover letter for administrative assistant <a href="https://writingacoverletteronline.com/">resume improvement services</a> resume categories
2021-05-12 23:42:55
GaxTV:
45.146.231.204
buy generic 100mg viagra online <a href="https://edviagramaster.net/">natural viagra alternative</a> sildenafil walmart
2021-05-13 22:15:45
RxqGS:
5.8.51.134
herb viagra for sale <a href="https://sildenafilviagratop.com">home remedy viagra</a> canadian pharmacy viagra
2021-05-15 07:15:36
UyrMD:
45.153.226.4
best place to buy cialis <a href="https://cialisortadalafil.com/">viagra vs. cialis</a> does cialis lose effectiveness over time
2021-05-15 19:40:00
BzbJI:
45.153.226.4
cialis from canada to usa <a href="https://topcialistabs.com/">cialis no prescription</a> cvs cialis over the counter
2021-05-16 19:57:23
KxlYN:
5.8.51.134
Meds information for patients. Generic Name. <a href="https://lisinopril17.top">buying lisinopril</a> in the USA Actual what you want to know about medicines. Get now.
2021-05-18 12:37:07
DmcHK:
45.153.226.4
<a href="https://5bz.ru/">базы предприятий россии +по отраслям</a>
2021-05-21 17:59:17
Cornell:
46.209.93.138
These are actually fantastic ideas in regarding blogging. You havve touched some fastidious pounts here. Any way keep up wrinting. सबसे अच्छा व्यापार क्षुधा web site विकल्प रोबोट
2021-06-05 23:27:37
hydroxychloroquine bnf:
92.204.174.134
define chloro <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">chlorochin</a> hcqs 200
2021-06-14 14:20:01
hydroclorizine:
92.204.174.134
hydroxychloroquine eye https://plaquenilx.com/# hydroxychlor side effects
2021-07-19 14:48:58
hydrocloquin:
92.204.174.134
chloroquine phosphate side effects https://chloroquineorigin.com/# hydroxychoroquine
2021-07-23 10:49:26
best prices for cialis 20mg:
46.161.11.64
cialis price <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20 mg</a>
2021-11-02 15:49:56
cialis black is it safe:
46.161.11.64
cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a>
2021-11-29 00:40:27
KvfXK:
45.93.80.143
<a href="https://doxycycline2022.top">doxycycline</a>
2021-12-05 02:11:14
cialis support 365:
46.161.11.64
https://cialiswithdapoxetine.com/ cheap cialis
2021-12-27 11:08:02
IzoFY:
45.153.226.213
<a href="https://seroquel4all.top">buy seroquel without prescription</a>
2022-01-31 01:33:48
Chags:
188.130.128.160
essay writing service wikipedia <a href="https://englishessayblog.com/">best website to buy essays</a> manditory community service essay
2022-03-25 16:34:18
Travisfet:
178.159.37.105
online viagra prescription <a href=" https://edviagralove.com/# ">how long will viagra last</a> how to get viagra prescription
2022-03-30 20:12:54
ArtrOdoto:
178.159.37.60
how to get cialis online <a href=" https://cls20.com/# ">what is better viagra or cialis or levitra??</a> cialis order
2022-04-03 19:09:09
StroRix:
178.159.37.60
ivermectin paste for cattle <a href=" https://stromectolns.com/# ">ivermectin pour-on for human lice</a> ivermectin where to buy
2022-04-06 05:09:45
EdwardFon:
178.159.37.60
cialis dosage for bph <a href=" http://cialiscnd.com/# ">cialis with dapoxetine or viagra with dapoxetine better</a> cialis orders paypal paid
2022-04-08 23:34:50
EdwardFon:
178.159.37.60
brand cialis 20 mg <a href=" http://cialiscnd.com/# ">buy 5mg cialis online</a> how many mg cialis should i take
2022-04-10 10:38:23
Frankwrels:
178.159.37.60
prednisone without prescription.net <a href=" http://prednisoneen.store/# ">where to buy prednisone 20mg no prescription</a> order prednisone 10mg
2022-04-12 11:19:09
Frankwrels:
178.159.37.60
doxycycline 100g tablets <a href=" http://doxycyclineus.site/# ">doxycycline otc uk</a> doxycycline medicine in india
2022-04-14 00:08:55
Frankwrels:
178.159.37.60
best clomid brand in india <a href=" http://clomidfast.site/# ">how to buy clomid in canada</a> buy 10 clomid pills
2022-04-15 09:10:11
Frankwrels:
178.159.37.60
prednisone cost 10mg <a href=" https://prednisoneus.shop/# ">10 mg prednisone</a> prednisone 30 mg coupon
2022-04-16 19:09:49
Frankwrels:
178.159.37.60
ed treatment natural <a href=" https://drugsmst.com/# ">amoxicillin without a doctor's prescription</a> prescription drugs
2022-04-18 01:55:59
Frankwrels:
178.159.37.60
doxycycline 40 mg coupon <a href=" https://doxycyclinemst.com/# ">cheapest doxycycline online</a> buy doxycycline 100mg capsule
2022-04-19 08:25:52
Frankwrels:
178.159.37.60
ampicillin amoxicillin <a href=" https://amoxilmst.com/# ">how to buy amoxycillin</a> price of amoxicillin without insurance
2022-04-20 14:39:33
HaroldTwing:
178.159.37.60
best ed pills non prescription <a href=" http://drugsfast.store/# ">cure for ed</a> the best ed drug
2022-04-22 02:40:57
HaroldTwing:
178.159.37.60
pump for ed <a href=" http://drugsfast.store/# ">drug medication</a> otc ed pills
2022-04-23 09:47:45
HaroldTwing:
178.159.37.60
buy canadian drugs <a href=" https://drugsus.shop/# ">ed natural treatment</a> homepage
2022-04-24 15:43:49
HaroldTwing:
178.159.37.60
foods for ed <a href=" https://drugsus.shop/# ">ed pharmacy</a> online ed medications
2022-04-25 21:42:32
Stacyroase:
178.159.37.60
prednisone 2 mg daily <a href=" http://deltasone.site/# ">prednisone 5mg price</a> purchase prednisone 10mg
2022-04-28 01:48:52
Stacyroase:
178.159.37.60
which is better viagra or cialis <a href=" http://cialistadalafil.site/# ">cialis 20</a> cialis
2022-04-29 13:57:56
Stacyroase:
178.159.37.60
eprinomectin vs ivermectin <a href=" http://stromectol.best/# ">ivermectin where to purchase</a> valley vet ivermectin
2022-05-01 02:04:53
Stacyroase:
178.159.37.60
buy prescription drugs from india <a href=" http://cheapdrugs.store/# ">natural ed remedies</a> ed medications
2022-05-02 07:57:52
CharlesBeamp:
178.159.37.60
<a href=" https://stromectol.company/# ">buy ivermectin nz</a> ivermectin ticks
2022-05-03 14:41:02
JeffreyUnext:
178.159.37.142
buy cialis cheap online <a href=" https://cialismrt.com/# ">purchasing cialis in the usa</a> cialis without a doctor prescription canada
2022-05-05 14:26:45
JeffreyUnext:
178.159.37.142
buy prednisone online from canada <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">generic prednisone for sale</a> prednisone 5 50mg tablet price
2022-05-06 06:27:08
JeffreyUnext:
178.159.37.142
fast ed meds online <a href=" https://cheapdrugsmrt.online/# ">ed doctors</a> pain meds without written prescription
2022-05-06 19:36:49
JeffreyUnext:
178.159.37.142
prescription without a doctor's prescription <a href=" https://cheapdrugsmrt.com/# ">ed drugs over the counter</a> best ed pill
2022-05-07 07:47:23
JeffreyUnext:
178.159.37.142
how long does ivermectin take to work <a href=" https://stromectolmrt.com/# ">ivermectin cream for dogs</a> ivermectin mexico
2022-05-08 06:26:46
txyxyc:
46.161.11.64
what is hydroxychlor 200 mg https://keys-chloroquinehydro.com/
2022-05-08 10:47:58
JeffreyUnext:
178.159.37.142
ivermectin 12 mg tablet buy <a href=" https://stromectolmrt.com/# ">is noromectin the same as ivermectin</a> ivermectin paste for ear mites in horses
2022-05-08 20:27:22
JeffreyUnext:
178.159.37.142
buy prescription drugs from canada <a href=" https://cheapdrugsmrt.com/# ">amoxicillin without a doctor's prescription</a> erectile dysfunction medications
2022-05-09 08:55:51
JeffreyUnext:
178.159.37.142
cialis online overnight delivery <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis usa prescription</a> canadian pharmacy non rx cialis
2022-05-09 21:23:29
RogerPob:
178.159.37.142
finasteride for sale <a href=" https://finasteridemen.com/# ">propecia 5 mg</a> finasteride 5 mg
2022-05-12 04:27:32
RogerPob:
178.159.37.142
ivermectin dosage for covid <a href=" https://stromectolca.com/# ">ivermectin scabies dosage</a> does ivermectin kill lice
2022-05-13 12:25:18
RogerPob:
178.159.37.142
buy generic propecia <a href=" https://finasteridemen.com/# ">propecia proscar</a> buy cheap propecia
2022-05-14 02:56:49
RogerPob:
178.159.37.142
ivermectin gel <a href=" https://stromectolca.com/# ">ivermectin sheep drench for humans</a> ivermectin rosacea
2022-05-14 18:59:37
RogerPob:
178.159.37.142
finasteride without prescription <a href=" https://finasteridemen.com/# ">cheapest propecia for sale</a> finasteride for hair loss
2022-05-15 08:34:43
NormanCaw:
178.159.37.142
online ed medications <a href=" https://edpilldrs.com/# ">what are ed drugs</a> ed drugs
2022-05-17 06:46:52
NormanCaw:
178.159.37.142
highest rated canadian pharmacies <a href=" https://canadadrs.online/# ">buy prescription drugs online cheap</a> buy prescription drugs online cheap
2022-05-17 20:27:26
NormanCaw:
178.159.37.142
best otc ed pills <a href=" https://edpilldrs.online/# ">best ed pills online</a> best otc ed pills
2022-05-18 11:38:34
JohnnyRuisy:
178.159.37.142
ivermectin without a doctor prescription <a href=" https://stromectolive.com/# ">ivermectin without a doctor prescription</a> stromectol 3 mg tablets price
2022-05-19 13:15:54
JohnnyRuisy:
178.159.37.142
cialis 20mg <a href=" https://cialistlf.com/# ">tadalafil without a doctor's prescription</a> cialis 20mg
2022-05-20 04:37:40
JohnnyRuisy:
178.159.37.142
cialis <a href=" https://cialistlf.com/# ">cialis pharmacy</a> tadalafil tablets 20 mg india
2022-05-20 20:04:36
JohnnyRuisy:
178.159.37.142
cialis pills <a href=" https://cialistlf.com/# ">tadalafil</a> tadalafil without a doctor's prescription
2022-05-21 10:25:03
JohnnyRuisy:
178.159.37.142
cialis pills <a href=" https://cialistlf.com/# ">cialis 20mg</a> tadalafil without a doctor's prescription
2022-05-22 02:28:50
JohnnyRuisy:
178.159.37.142
tadalafil without a doctor's prescription <a href=" https://cialistlf.com/# ">tadalafil tablets 20 mg india</a> cialis pills
2022-05-22 15:55:27
EddieBef:
178.159.37.142
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol for humans for sale</a> stromectol oral
2022-05-23 11:02:03
EddieBef:
178.159.37.142
stromectol for humans for sale <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol tablets for humans</a> stromectol tablets for humans
2022-05-24 04:05:01
EddieBef:
178.159.37.142
ivermectin injectable dosage for sheep <a href=" https://stromectol.company/# ">how to dose ivermectin for humans</a> ivermectin for cats mange
2022-05-24 18:44:39
MichaelTug:
178.159.37.142
price of viagra <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra</a> cheap viagra online
2022-05-25 14:24:54
MichaelTug:
178.159.37.142
viagra online usa <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra coupon</a> cheap viagra online
2022-05-26 05:44:10
MichaelTug:
178.159.37.142
over the counter viagra <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra tablets for men</a> where to buy viagra
2022-05-26 21:07:00
Homerbrano:
178.159.37.142
generic cialis priligy australia <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis pills</a> special sales on cialis
2022-05-27 12:15:58
Homerbrano:
178.159.37.142
sams club cialis <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">best price for daily cialis</a> cialis no prescription needed
2022-05-28 03:40:33
Homerbrano:
178.159.37.142
cialis 20mg for sale <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">price of cialis 20 mg</a> online cialis florida delivery
2022-05-28 18:16:00
Homerbrano:
178.159.37.142
cialis over the counter in mexico <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis pills</a> cialis over the counter at walmart
2022-05-29 10:12:19
Homerbrano:
178.159.37.142
where to get my prescription cialis filled <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil without a doctor's prescription</a> pay cialis with paypal
2022-05-29 23:30:46
Homerbrano:
178.159.37.142
generic cialis soft tabs <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">price of cialis 20 mg</a> cialis pill canada
2022-05-30 12:45:30
DeeynKtPi:
91.210.248.222
gay+chat gay chat avenue new version <a href="https://free-gay-sex-chat.com/">gay text chat </a>
2022-09-14 22:24:28
GennieKtPi:
91.210.248.222
gay men webcam chat rooms [url="https://chatcongays.com"]dick.net gay chat[/url] free gay/bi chat
2022-09-16 06:44:53
MarrisKtPi:
91.210.248.222
compare and contrast essay help [url="https://au-bestessays.org"]definition essay help[/url] essay proofreading service
2022-09-20 06:35:01
DorolisaKtPi:
91.210.248.222
cheap essays writing service [url="https://bestcampusessays.com"]essay review service[/url] custom essay meister review
2022-09-21 01:48:16
CharitaKtPi:
91.210.248.222
cheap essay papers [url="https://bestsessays.org"]custom essay writing toronto[/url] buy college essay
2022-09-25 05:29:17
NaniceKtPi:
91.210.248.222
i need help writing a descriptive essay [url="https://buyacademicessay.com"]best essays[/url] help writing an essay
2022-09-26 00:27:46
TammieKtPi:
91.210.248.222
order custom essays [url="https://cheapessaywritingservice1.com"]essay writers[/url] good essay writers
2022-09-28 11:06:49
AntonieKtPi:
91.210.248.222
write my essay org [url="https://customcollegeessays.net"]cheap essay writer[/url] custom college essay writing service
2022-09-29 07:03:59
RhiamonKtPi:
91.210.248.222
order custom essay online [url="https://customessays-writing.org"]writing essay services[/url] help with writing college application essay
2022-09-30 02:41:59
CharoKtPi:
91.210.248.222
legitimate essay writing services [url="https://customessaywwriting.com"]online essay writing services[/url] essay writing services usa
2022-09-30 21:34:03
DronaKtPi:
91.210.248.222
are essay writing services legal [url="https://customs-essays-writing.org"]i need help writing a essay[/url] custom essay writing reviews
2022-10-01 16:11:03
TwylaKtPi:
91.210.248.222
discount essay writing service [url="https://firstessayservice.net"]write my college essay[/url] who will write my essay for me
2022-10-02 11:41:15
LeilahKtPi:
91.210.248.222
need help with essay writing [url="https://geniusessaywriters.net"]college application essay help[/url] cambridge essay service
2022-10-03 08:26:08
CthrineKtPi:
91.210.248.212
mba essay writing service [url="https://howtobuyanessay.com"]custom essay writing services reviews[/url] cheap essay help
2022-10-04 06:20:11
LiachE:
37.139.53.22
<a href="https://candipharm.com/search?text=celebrex_vs_meloxicam">LiachE</a> celebrex vs meloxicam
2022-10-06 04:07:59
GinnieKtPi:
91.210.248.212
best college essay editing service [url="https://lawessayhelpinlondon.com"]write my essay services[/url] top 5 essay writing services
2022-10-09 18:13:44
EasterKtPi:
91.210.251.7
write my admissions essay [url="https://writemyessaycheap24h.com"]buy a essay[/url] best website for essays
2022-10-13 15:34:19
MarrisKtPi:
5.182.38.148
law essay writing service [url="https://au-bestessays.org"]cheap essay service[/url] help write my essay
2022-11-16 10:57:36
DorolisaKtPi:
5.182.38.148
pay to write my essay [url="https://bestcampusessays.com"]buy essays for college[/url] cheap essay writing service us
2022-11-19 13:24:25
MartyKtPi:
5.182.38.148
can you write my essay for me [url="https://besteasyessays.org"]essay conclusion help[/url] i need help writing an essay
2022-11-20 20:19:17
MerolaKtPi:
5.182.38.148
review of essay writing services [url="https://bestessayreviews.net"]essay writer program[/url] i need help writing a compare and contrast essay
2022-11-22 04:08:52
AshlenKtPi:
5.182.38.148
college application essay help online [url="https://bestessaysden.com"]nursing essay help[/url] essays writing service
2022-11-23 13:03:30
ChelsaeKtPi:
5.182.38.148
professional custom essays [url="https://buy-eessay-online.com"]custom college essay writing service[/url] best website to buy essays
2022-11-27 15:25:22
PennyKtPi:
5.182.38.148
help writing college essays [url="https://buytopessays.com"]buy college essays[/url] custom writing essay
2022-11-29 00:32:13
InessaKtPi:
185.244.181.216
coursework writing help [url="https://brainycoursework.com"]online coursework[/url] coursework history
2023-01-20 13:43:19
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна

Веб маань нээгдээд